Denne hjemmeside bruger cookies
JO Safety´s bruger cookies til at forbedre din oplevelse og samle viden om besøg og adfærd. Disse cookies bruges også til at huske dine valg og indtastninger for at gøre det nemmere at bruge vores digitale services. Du kan læse mere i vores Cookiepolitik, hvor du også har mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Ring
JO Safety slogan vores skilte din sikkerhed
Søg i mere end 7000 produkter
 
0
0,00 Kr.

GHS faresymboler

GHS faresymboler er et klassificeringssystem, der trådte i kraft den 1. juni 2015 og har erstattet de gamle faresymboler. GHS står for Globally Harmonised System of Classification, og bruges til klassificering og mærkning af kemikalier. Det er en standardiseret metode til at identificere farlige kemikalier, der anvendes overalt i verden. Systemet har erstattet de tidligere orange faresymboler med de nye GHS faresymboler, som er hvide med rød kant og sort piktogram.
Hos JO Safety producerer vi alle de godkendte GHS faresymboler i flere varianter, og de kan bruges i næsten alle lande. At kende GHS faresymboler og deres forskellige fareklassificeringer er afgørende for at sikre sikkerheden i håndteringen af farlige kemikalier. Der findes ni klassifikationer, og farlige kemikalier skal derfor mærkes med et eller flere af GHS faresymbolerne: Eksplosiv - Gasser under tryk - Akut giftig - Brandnærende - Kronisk sundhedsfare - Miljøfare - Brandfarlig - Ætsende - Sundhedsfare. Symbolerne sikrer, at alle involverede parter lige fra producenten til slutbrugeren er opmærksomme på produktets farlighed, og hvordan det skal håndteres og opbevares forsvarligt.

Du kan læse mere om GHS faresymbolerne her

 • Galleri
 • Liste
   

De farlige kemikalier inddeles i tre overordnede faregrupper, afhængigt af om de er sundhedsfarlige, miljøfarlige eller fysisk farlige. Der findes ni klassifikationer, og farlige kemikalier skal derfor mærkes med et eller flere af GHS faresymbolerne: Eksplosiv – Gasser under tryk – Akut giftig – Brandnærende – Kronisk sundhedsfare – Miljøfare – Brandfarlig – Ætsende – Sundhedsfare.

Bestil GHS faresymboler hurtigt og nemt her i webshoppen.
 

eksempel på GHS mærker på rulle

GHS faresymboler – få mere at vide

JO Safety fører godkendte GHS faresymboler til mærkning af farlige kemikalier og kemikalieholdige blandinger.
Symboler bruges til at gøre opmærksom på, at kemikalier eller kemikalieholdige blandinger udgør en fysisk fare, en sundhedsfare eller en miljøfare. Der findes ni GHS klassifikationer og dermed ni faresymboler.
GHS faresymbolerne sikrer, at alle – fra producent over chauffører og pakkepersonale til forbrugeren – er opmærksomme på produkternes farlighed, og hvordan de håndteres forsvarligt.
Med god sikkerhedsmærkning er risikoen ved at håndtere, transportere og bruge produkterne så lille som muligt.

Nye regler for klassificering, mærkning og emballering med CLP forordning
I perioden 2010-2015 afløses klassificering, mærkning og emballering efter klassificeringsbekendtgørelsen af reglerne i CLP forordningen. Det betyder blandt andet, at de orange faresymboler forsvinder og erstattes af de nye GHS faresymboler, som er hvide med rød kant og sort piktogram.
 
Overgangen sker trinvist. I perioden skal producenter og leverandører derfor være opmærksomme på en række tidsfrister i forbindelse med indførelse af CLP forordningen.
 
Denne artikel giver dig svar på vigtige spørgsmål som: Hvad er CLP og GHS – hvad skal klassificeres, mærkes og emballeres efter CLP forordningen – hvem har ansvaret – hvad skal etiketten oplyse, og hvordan skal den se ud.
 
Hvad er GHS og CLP?
GHS betyder Globally Harmonised System of Classification (globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier). GHS er FN’s standardisering af kemikalier.
 
GHS systemet udmønter sig i CLP forordningen. CLP er en forkortelse for Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (klassificering, mærkning og emballering af kemikalier).
 
Forordningens retningslinjer suppleres i Danmark af et sæt danske særregler om opbevaring og salg af giftige stoffer, som bevares fra klassificeringsbekendtgørelsen. CLP forordningen administreres af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).
 
Hvilke kemikalier omfatter CLP forordningen?
CLP forordningen omfatter i princippet alle kemikalier og kemikalieholdige blandinger, der markedsføres eller importeres til EU.
 
Undtaget er dog de kemikalier og kemikalieholdige blandinger, der omfattes af anden lovgivning. Det gælder fx kemikalier i fødevarer og kosmetik.
Selvom et kemikalie eller kemikalieholdigt produkt klassificeres for en fare efter CLP forordningen, skal det ikke mærkes med GHS faresymbol, hvis faren er meget lille, typisk fordi produktet indeholder en meget lille mængde af det farlige kemikalie.
 
Hvem har ansvaret for klassificering, mærkning og emballering?
Det er den enkelte producent og leverandørs ansvar at finde frem til den fare for personskade, sundhed eller miljø, som kemikalier og kemikalieholdige blandinger medfører.
CLP-forordningen stiller derfor krav til en lang række virksomheder:
 • Virksomheder, der producerer eller importerer kemiske blandinger med henblik på videresalg til erhvervsbrugere eller forhandlere
 • Virksomheder, som opbevarer kemikalieblandinger med henblik på videresalg online eller offline. Denne gruppe omfatter en lang række virksomheder, fx dagligvarebutikker, bilforhandlere, byggemarkeder, tøjbutikker og havecentre.
 • Virksomheder, der bruger kemiske blandinger importeret til EU som led i en serviceydelse – fx rengøring, tagrensning eller bekæmpelse af rotter, mus, insekter eller ukrudt.

Mange kemikalier har en EU-klassifikation
Nogle kemiske stoffer og blandinger skal virksomheder selv klassificere, mens andre allerede har en harmoniseret EU-klassificering.
Hvis et stof eller en blanding allerede har en harmoniseret EU-klassifikation, skal virksomheden følge den. Du finder en liste over allerede klassificerede stoffer i CLP forordningens bilag seks.

Hvis kemikaliet eller det kemikalieholdige produkt ikke har en harmoniseret EU klassifikation, skal virksomheden selvklassificere. Ved selvklassificeringen skal virksomheden selvstændigt finde frem til stoffets fareklasse, og hvilket fareord samt hvilken H-sætning og eventuelt P-sætning produktet skal mærkes med.
Selvklassifikation af kemikalier eller kemikalieholdige blandinger skal indberettes til industrilisten hos det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i Helsinki. Indberetning skal foreligge senest en måned efter markedsføring i EU eller import til EU. Kemikalier og kemikalieholdige blandinger skal klassificeres, uanset hvor små mængder farligt kemikalie der er tale om.

På Miljøstyrelsens hjemmeside samt i CLP forordningens bilag 7 er der hjælp at hente for producenter og leverandører, der har brug for mere information om selvklassificering.

Hvordan mærker man efter CLP forordningen?
Mærkning efter CLP forordningen viser: emballagens indhold – arten af skadevirkning på miljø eller mennesker – hvor stor risikoen er – hvordan man håndterer emballage og indhold forsvarligt, og hvad man gør ved uheld.
Nogle kemikalier eller kemikalieblandinger skal forsynes med flere GHS faresymboler, da der er flere typer risici ved produktet. Eksempelvis kan gasser under tryk medføre risiko for både brand og eksplosion.
 
Sådan skal farlige kemikalier og blandinger mærkes:
 • Et eller flere GHS faresymboler viser de farer, indholdet i emballagen er klassificeret for.
 • Signalordet Fare (Danger) eller Advarsel (Hazard) viser graden af farlighed. Indholdet i en emballage med signalordet Fare er farligere end indholdet i en emballage med signalordet Advarsel.
 • H-sætning, der markerer, hvilken risiko kemikaliet eller det kemikalieholdige produkt medfører. H-sætningen består af et H for Hazard (fare) og tre cifre. H-sætningen viser, om indholdet i en emballage udgør en fysisk fare, en sundhedsfare eller en miljøfare. Samtidig præciserer H-sætningen, hvilken fare der er tale om. H205 betyder eksempelvis Fare for masseeksplosion ved brand.
 • P-sætninger, der viser, hvordan kemikaliet eller det kemikalieholdige produkt omgås forsvarligt, eller hvad man gør for at minimere skaden ved uheld. P betyder Precaution (sikkerhedsforanstaltning). P102 betyder eksempelvis Opbevares utilgængeligt for børn.
 
Hvilke GHS klassifikationer er der?
Der findes 9 GHS klassifikationer:
 • Brandnærende – Klassifikationen viser, at emballagen indeholder brandnærende kemikalier. Indholdet er ikke altid brandbart i sig selv, men kan forstærke eller forårsage brand, oftest fordi det afgiver ilt
 • Eksplosiv – Denne klassifikation viser, at indholdet er eksplosivt, idet emballagen fx indeholder organiske peroxider eller faste, flydende eller eksplosive gasser
 • Akut giftig – Klassifikationen viser, at selv små mængder af indholdet kan være dødeligt eller medføre livsfare
 • Kronisk sundhedsfare – Klassifikationen viser, at indholdet kan medføre kroniske sundhedsskader som kræft, DNA-skader, vejrtrækningsbesvær eller organskader
 • Sundhedsfare – Indholdet kan medføre vejrtrækningsproblemer, beruselse eller hud- og øjenirritation. Ved indtagelse kan produktet medføre organskade
 • Gasser under tryk – Klassifikationen gasser under tryk viser, at flaskerne indeholder gas. Gassen kan alt efter type medføre forfrysning, nedkøling eller ætseskader, ligesom flaskerne kan eksplodere ved brand
 • Brandfarlig – Klassifikationen bruges om brandfarlige kemikalier
 • Miljøfare – Klassifikationen viser, at emballagen indeholder miljøfarlige kemikalier og kemikalieblandinger, der medfører risiko for miljøskade ved udslip
 • Ætsende – Klassifikationen ætsende viser, at kontakt med indholdet indebærer risiko for varig skade på svælg, øje og hud.
 
Hvordan skal faremærkning med GHS faresymboler se ud?
For at sikre genkendelighed og synlighed gælder der en række retningslinjer for faremærkningen.
En etikette med GHS faresymbolet skal enten sidde fastgjort til kemikaliets eller det kemikalieholdige produkts emballage, eller faresymbolet skal være påtrykt emballagen. For kemikalier og kemikalieholdige blandinger til salg i Danmark gælder, at teksten skal være dansk. Oplysninger skal være nemme at læse og trykt, så de ikke kan slettes.
Endelig skal særligt farlige stoffer og blandinger, der sælges i detailhandlen, forsynes med en følbar advarsel til blinde og personer med nedsat syn. Den følbare advarsel har form som tre ophøjede prikker eller en forhøjet trekant. Det drejer sig blandt andet om stoffer, der fremkalder vejrtrækningsbesvær eller hudætsning samt akut giftige eller brandfarlige stoffer.
Du kan læse mere om mærkning på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 
Hvilke frister gælder i CLP forordningen?
Overgangen fra klassificeringsbekendtgørelsen til CLP forordningen sker trinvist, for at producenter og leverandører har tid til at sælge lageret eller mærke det efter de nye regler. Der gælder særlige regler i overgangsfasen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på tidsfristerne:
 
 • Siden 1/12 2010 er det lovpligtigt at klassificere rene kemiske stoffer i henhold til CLP ordningen
 • Fra 1. juni 2015 skal kemiske blandinger klassificeres efter CLP forordningen
 • Frem til 1. juni 2015 skal kemiske stoffer klassificeres efter både den gamle klassificeringsbekendtgørelse og den nye CLP forordning på sikkerhedsdatabladet. Retningslinjer for sikkerhedsdatablade findes i REACH forordningen.
 • Senest 1. juni 2017 skal blandinger, der er markedsført eller importeret til EU før 1/6 2015, være mærket og emballeret efter CLP forordningen. I overgangsperioden er det kun tilladt at benytte den ene type mærkning af blandinger og stoffer på emballagen for at undgå forvirring.Den 1. juni 2017 er det ikke mere lovligt at sælge produkter, der er mærket med de orange faresymboler. Det er derfor vigtigt at få solgt ud eller mærket varelageret efter de nye regler inden den dato.

Hvordan skal kemikalier emballeres?
For at sikre forsvarlig opbevaring skal emballagen leve op til en række krav. Selve emballagen og lukningen skal være tæt og kunne lukke sikkert, og den skal kunne tåle almindelig behandling. Emballagen skal designes af materiale, der kan tåle det kemiske indhold. Emballage og kemisk indhold må ikke kunne danne farlige kemiske forbindelser.
 
Få mere at vide om GHS faresymboler
 
Du er altid velkommen til at kontakte os i JO Safety, hvis du har spørgsmål – vi glæder os til at hjælpe.
Vi har et meget stort udvalg af GHS faresymboler, faresedler og skilte til farligt gods.
Har du brug for mærkater med P-sætninger og H-sætninger eller andre særlige ønsker, printer vi gerne etiketterne til dig.
Se udvalget nu – og bestil GHS faresymboler i dag.